Nöropazarlama Bilim ve İş Konseyi (“NMSBA”) Mesleki Ahlâk Kuralları

Bu belgenin amacı Nörobilimin ticari faaliyetlerde uygulanmasını düzenlemektir ve kabul edilmesi Nöropazarlama Bilim ve İş Konseyi (“NMSBA”) için bir üyelik şartıdır. Bu kurallar, nöropazarlama araştırmaları alanındaki en yüksek etik standartların yeterince yansıtılmasını sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilir. NMSBA Mesleki Ahlak Kuralları Uluslararası Ticaret Odası/Avrupa Kamuoyu ve Pazar Araştırması Örgütü kanunu (”ICC/ESOMAR code”) bünyesinde yer verilen ve önemli bir konuma sahip olan prensipleri benimsemiştir.

Tanımlar

 • Nöropazarlama araştırması, araştırmacıların çeşitli uyaranlara verilen sözlü olmayan ve fizyolojik tepkileri bulmalarına ve keşfetmelerine olanak sağlayan farklı protokolleri kullanan bireylere ilişkin nörolojik ve nörofizyolojik sezgi ve kavrayışların pazar araştırmaları nedeniyle sistematik olarak toplanması ve yorumlanması anlamına gelir.

 • Nöropazarlama araştırmacısı, bir nöropazarlama araştırma projesinde nöropazarlama danışmanı olarak görev yapan ya da nöropazarlama araştırma şirketinden hizmet alan kuruluşlarda çalışan kişiler de dâhil olmak üzere projeyi yürüten tüm kişi veya kuruluşları ifade eder.

 • Nöropazarlama müşterisi nöropazarlama araştırma projesini tahkik eden, soruşturan, satın alan ve destekleyen (sponsoru olan) her bir birey ya da kuruluş anlamına gelir.

 • Nöropazarlama Araştırma Katılımcısı, pazar araştırması amacıyla ve nörobilimsel yöntemler kullanılarak kendilerinden sezgi ve kavrayışların toplandığı, derlendiği bireyler veya kuruluşları ifade eder.

 • Nöropazarlama Çalışması, katılımcı ile yapılan nöropazarlamaya ilişkin sezgi ve kavrayışların toplandığı seanslar olarak tanımlanır.

 • Nöropazarlamaya ilişkin Sezgi ve Kavrayışlar, pazarlama uyaranları (reklamlar, internet siteleri, ambalaj vb.) tarafından üretilmiş beyin faaliyeti miktarının analizi ile desteklenen bilgilendirilmiş sonuçlardır.

 • Fonksiyonel beyin görüntüleme, beyin aktivitelerinin dağılımının in vivo olarak görüntülenmesine olanak sağlayan her türlü tekniği ifade eder.

Maddeler

Madde 1: Temel Prensipler

 • Nöropazarlama araştırmacılarından her biri, kendi ülkesinde uygulanan en yüksek araştırma standartlarına ve benimsenmiş olan bilimsel prensiplere uymakla yükümlüdür.
 • Nöropazarlama Araştırmacıları, hiçbir durumda Nöropazarlama araştırma meslek dalının bütünlüğü ve itibarını zedeleyecek ya da olumsuz etkileyecek tarzda davranışlar sergilememekle yükümlüdür.
 • Nöropazarlama bulguları, müşterilere nöropazarlamaya ilişkin ve bilimsel olarak kabul edilen sezgi ve kavrayışların ötesine geçmeden, saptırma veya abartıdan bağımsız olarak aktarılacaktır.

Madde 2: Doğruluk/Bütünlük

 • Nöropazarlama araştırmacıları katılımcıların bu nöropazarlama araştırma projesinde yer almaları sonucunda hiçbir şekilde zarar görmemelerini ve yaralanmamalarını sağlayacak tüm makul tedbirleri almakla yükümlüdür.
 • Nöropazarlama araştırmacıları katılımcıları hiçbir surette kandırmayacak, aldatmayacak veya onların nörobilime dair bilgi eksikliğinden faydalanmayacaktır.
 • Bu tür bir projede yer almasının doğrudan bir sonucu veya buna karşılık olarak hiçbir katılımcıya satış teklifinde bulunulamaz.
 • Nöropazarlama araştırmacıları yetenek, beceri ve deneyimleri konusunda dürüst olacaktır.

Madde 3: Güvenilirlik

 • Kamuoyuna ilan edilmiş nöropazarlama projelerine ilişkin eleştiri ve yorumlar geniş çapta duyurulmadan önce başta NSMBA’nın bilgisine sunulacaktır.
 • Fonksiyonel beyin görüntüleme operasyonunda görev alan nöropazarlama araştırmacıları rastlantısal bulgulara uygulanacak işlemler için bir protokol düzenleyecektir.

Madde 4: Şeffaflık

 • Bir nöropazarlama araştırmasına katılım her zaman ve tamamen gönüllü olacaktır.
 • Nöropazarlama araştırmacıları, sundukları hizmetleri anlatan ve çekirdek ekip üyelerinin isimlerini belirten, kamuya açık bir internet sitesini yönetmek ve bunun yanı sıra ilgili sitede şirket çalışanları ile iletişime geçilebilecek fiziksel bir adres (posta adresi) göstermek zorundadır.
 • Nöropazarlama araştırmacıları, müşterilerinin nöropazarlamaya ilişkin sezgi ve kavrayışların elde edildiği ve işleme tabi tutulduğu süreci denetlemelerine imkân verecektir.
 • Nöropazarlama araştırmacıları, nöropazarlama araştırma projelerinin şeffaflık ilkesi çerçevesinde hazırlanmasını, aktarılmasını, belgelenmesini ve müşterilerin projenin kapsam ve içeriğini anlamasına izin vermek üzere olabildiğince çok detayı içeren bir şekilde raporlanmasını sağlayacaktır.

Madde 5: İzin/Onay

 • Nöropazarlama araştırmacıları, katılımcılara kullandıkları alet ve cihazları mesleki olmayan ve günlük terimlerle açıklamakla yükümlüdür.
 • Nöropazarlama araştırması, katılımcıları izin/onay vermeden önce ilgili çalışmanın amaçlarının yanı sıra protokolleri de tamamen anladığını açık bir şekilde beyan ve ifade edecektir.
 • Katılımcılar, sezgi ve kavrayışlarının elde edilmesi amacıyla kullanılacak her türlü nöropazarlama tekniğinden önce proje ile ilgili olarak tam anlamıyla bilgilendirilecektir.
 • Nöropazarlama çalışmasının başlatılması ile birlikte, katılımcılar çalışmanın her aşamasında katılımdan çekilebilme hakkına sahiptir.

Madde 6: Gizlilik

 • Nöropazarlama araştırmacıları ilgili sezgi ve kavrayışın elde edilmesindeki amaç hakkında katılımcıları tam anlamıyla bilgilendirdiklerinden emin olmakla yükümlüdür.
 • Nöropazarlama araştırmacıları ilgili sezgi ve kavrayışların elde edildiği katılımcılar bakımından kolaylıkla erişilebilir olan bir gizlilik politikasını düzenlemekle yükümlüdür.
 • Katılımcıların kimlikleri açıkça beyan edilmiş izin/onayları alınmadıkça müşteriye açıklanamaz.
 • Toplanan kişisel bilgiler yalnızca nöropazarlama araştırmasına ilişkin amaçlarla kullanılabilir olup; başka hiçbir nedenle kullanılmasına izin verilmez.
 • Kişisel bilgiler nöropazarlama projesinin amacı doğrultusunda gereken süreden daha fazla bir süre ile saklanamaz, muhafaza edilemez.
 • Nöropazarlama araştırmacıları herhangi bir proje esnasında elde edilen sezgi ve kavrayış bulgularına erişimi korumak için yeterli derecede güvenlik önlemlerinin alınmasını ve kullanılmasını sağlayacaktır.
 • Beyin taraması ve verileri de dâhil, nöropazarlama araştırma verileri araştırma şirketinin mülkiyetindedir ve paylaşılmaz.

Madde 7: Katılımcı Hakları

 • Nöropazarlama araştırma projelerinin herhangi birinde katılımcı olarak yer alan kişiler ilgili projede yer almak için zorlanmadıkları ve özgür iradeleri ile hareket ettiklerini teyit edecektir.
 • Nöropazarlama araştırma projelerinin herhangi birinde katılımcı olan yer alan kişiler istedikleri zaman, araştırmanın herhangi bir aşamasında geri çekilme hakkına sahip olacaktır.
 • Nöropazarlama araştırma projelerinin herhangi birinde katılımcı olan yer alan kişilere, kişisel verilerinin diğer üçüncü şahıslar ile paylaşılmadığı hususunda güvence verilecektir.
 • Nöropazarlama araştırma projelerinin herhangi birinde katılımcı olan yer alan kişilere kendilerinden elde edilen/toplanan sezgi ve kavrayış verilerinin, kendi talepleri üzerine silineceği veya değiştirileceği hususunda güvence verilecektir.
 • Elde edilen kişisel veriler toplandıkları ülkeden başka bir ülkeye aktarılırken katılımcıların veri koruma haklarının uygulanabilmesi ve sürdürülebilmesi için özel bir dikkat ve özen gösterilmelidir. Veri işleme bir başka ülkede gerçekleştirildiğinde, bu belge kapsamındaki veri koruma prensipleri göz önünde bulundurulmalı ve uygulanmalıdır.

Madde 8: Çocuklar ve Gençler

 • 18 yaşından küçük katılımcıların yer aldığı nöropazarlama araştırmaları ancak katılımcı veli/vasilerinin izin veya onay vermesi hâlinde gerçekleştirilebilir.

Madde 9: Alt sözleşme

 • Nöropazarlama araştırmacıları işin başlatılmasından önce, nöropazarlama araştırmacılarının projenin hangi kısmı için ve ne zaman kendi kuruluşları dışındaki (dışarıdan danışman kullanmak da dâhil) üçüncü bir tarafa ile alt sözleşme imzalanacağını açıklamakla yükümlüdür.

Madde 10: Yayınlanma

 • Herhangi bir proje sonucunun kamuyla paylaşılması hâlinde nöropazarlama araştırmacıları, projenin hangi bölümünün verilerin yorumlanmasını ve yine hangi bölümünün kilit bulguları içerdiğini/açıkladığını net bir şekilde beyan etmekle yükümlüdür. Araştırmacıların aktif bir şekilde yer almadıkları ya da bulgularını savunamadıkları nöropazarlama araştırma projeleri ile kendi isimlerini ilişkilendirmelerine izin verilmez.

Madde 11: Taahhüt

 • Nöropazarlama araştırmacıları işbu belge kapsamındaki kurallar bütününü uygulayacakları ve kendi müşterileri ile diğer üçüncü tarafların da uygulamasını sağlayacaklarını taahhüt eder. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda ise araştırmacıların üyelikleri iptal olunur.

Madde 12: Uygulama

 • Nöropazarlama araştırmacıları ile müşterileri, işbu belge kapsamındaki kuralların tamamını bildikleri, anladıkları ve başka bir proje veya bölgeye ait düzenleyici yönetmeliklere uygun davrandıkları hususunu kabul ve beyan ederek; işbu Ahlak Kurallarının herhangi bir nöropazarlama projesi kapsamındaki tüm hususlar bakımından bağlayıcı ve geçerli olduğunu taahhüt eder.
 • NMSBA Üyeleri, bu Ahlak Kurallarını kendi internet sitelerinde yayınlayarak veya www.nmsba.com/ethics adresine yönlendiren bir bağlantıyı ilgili sitede paylaşarak bu kuralları kabul edip benimsediklerini beyan edecektir.